بزرگسال

کتاب صوتی قانون حقوقی کیفری

مجموعه قوانین کاربردی
برای حقوق دانان و برای همهی مردمی که علاقه مند به دانستن قانون مدنی هستند

گوینده: معصومه صارمی


به زودی از کتابآوا

 

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 فصل هشتم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

فصل پنجم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 فصل ششم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

فصل دوم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 

فصل هفتم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 

فصل چهارم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 

فصل سوم

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی غذای روح برای زن ها و شوهر ها

 

فصل اول

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک، یکتور هانسن

مارک و کریسی دانلی و باربارا دوانجلیس

برگردان: عباس چینی/ مرجان اندرودی

نشر البرز

کتاب صوتی تاییدات مثبت درها را می گشاید

نشر البرز

نویسنده: لوئیز ال.هی

برگردان: مهدی قراچه داغی

تاییدات مثبت همچون کاشتن بذردر خاک است .بذرها ابتدا جوانه می زنند بعد ریشه می دوانند وانگاه سرازخاک بیرون

 

می اورند ومی رویند.شما با انتخاب این کتاب تصمیمی اگاهانه گرفته ایدتا زندگی تان را شفا دهیدودرمسیر تغییر مثبت به حرکت دراییید وزمان این تغییر مثبت همین حالاست .هیچ زمانی مانند اکنون برای کنترل کردن اندیشه هایتان مناسب نیست .چه بهتر به جمع بیشمار کسانی بپیوندید که با رعایت انچه در این صفحات برایتان درج کرده ام زندگی خود را متحول ساخته اند.

کتاب صوتی وعده اول غذای روح

داستان های کوتاه برای گشودن دل و فروزان ساختن جان

فصل پنجم

 

نشر البرز

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک ویکتور هانسن

برگردان: عباس چینی

گوینده:مختلف

کتاب صوتی وعده اول غذای روح

داستان های کوتاه برای گشودن دل و فروزان ساختن جان

فصل ششم

 

نشر البرز

نویسندگان:جک کانفیلد و مارک ویکتور هانسن

برگردان: عباس چینی

گوینده:مختلف

صفحه1 از3