شعر و دکلمه

گوینده: سعید پورمحمودی

شاعر: محمد رضا نظری(لادون پرند)

 

 

گوینده:آزاده نیک طلب

 

گوینده: آزاده نیک طلب

شاعر: فاضل نظری

 

 

گوینده: آزاده نیک طلب

شاعر: بیتا امیری

 

گوینده: هادی خیرآبادی - آزاده نیک طلب

شاعران:

کاظم بهمنی

وحید احمدی

 

 

گوینده:سعید پور محمودی

شاعر: احسان رعیت

 

گوینده: سعید پور محمودی

شاعر: فاضل نظری

 

 

گوینده: سعید پور محمودی

شاعر: غلامرضا طریقی

گوینده: سعید پور محمودی

شاعر: رویا باقری

 

 گوینده:سعید پورمحمودی

شاعر :مهدی عزیزآبادی

گوینده:سعید پورمحمودی

شاعر :مهدی عزیزآبادی

 

حلالم کن

 

نویسنده:نادر ختایی

 

گوینده:سعید پورمحمودی

صفحه2 از3