شعر و دکلمه

دکلمه ی آغوش وا کن

 

شاعر: مژگان عباسلو

 

گویندگان: آزاده نیک طلب - هادی خیرآبادی

 

دکلمه ی که دیگر نیست

شاعر:شهراد میدری

گوینده: آزاده نیک طلب

گوینده: آزاده نیک طلب

شاعر: نجمه زارع

با تو خواهم گفت بر من چه گذشته است رفيق...

 

دکلمه مرگ من با صدای استاد سعید پور محمودی

شاعر:کیوان شاهبداغی

 

شاعر:

فریدون مشیری

 

گویندگان:

سعید پورمحمودی

هادی خیرآبادی

 

 

گوینده: هادی خیرآبادی

گویش محلی

با صدای استاد سعید پورمحمودی

گوینده: هادی خیرآبادی

گوینده: سعید پور محمودی

شاعر: مهدی حسینی

گوینده: هادی خیرآبادی

گوینده: هادی خیرآبادی

شاعر: سید تقی سیدی

 

 

صفحه1 از3